مقایسه هوش غیر کلامی دانش آموزان ناشنوا و شنوا در گروه های سنی شش، نه و دوازده سال
44 بازدید
محل نشر: روانشناسی و علوم تربیتی(دانشگاه تهران) » پاییز و زمستان 1379 - شماره 61
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
پژوهش حاضر به منظور بررسى و مقایسه هوش غیر کلامى دانش‏آموزان پسر شنوا و ناشنوا (ناشنواى شدید و عمیق) مدارس استثنایى و عادى شهر اصفهان در گروه‏هاى سنى 6 ، 9 و 12 سال انجام شد. براى انتخاب گروه‏هاى نمونه، به طریق خوشه‏اى تصادفى، 60 نفر دانش‏آموز ناشنواى عمیق، 60 نفر دانش‏آموز ناشنواى شدید و 60 نفر دانش‏آموز شنوا (عادى) در گروه‏هاى سنى مذکور انتخاب شدند. در این مطالعه جهت سنجش هوش غیرکلامى دانش‏آموزان از مقیاس عملکرد بین‏المللى لیتر و آزمون نقاشى آدمک گودایناف استفاده شد. جهت تحلیل داده‏ها از روش آمارى تحلیل واریانس یک طرفه و از آزمون پى‏گیرى شفه جهت مقایسه تفاوت میانگین‏ها استفاده شد و نتایج زیر به‏دست آمد : (الف) در گروه سنى شش سال بین دانش‏آموزان شنوا و ناشنواى شدید و عمیق اگر چه در نمرات هوشى آن‏ها تفاوت‏هاى اندکى به نفع دانش‏آموزان شنوا مشاهده گردید، این تفاوت‏ها معنادار نبودند؛ (ب) در گروه‏هاى سنى نه و دوازده سال بین دانش‏آموزان شنوا با دانش آموزان ناشنواى شدید و نیز دانش‏آموزان شنوا با دانش‏آموزان ناشنواى عمیق به نفع دانش‏آموزان شنوا در هر دو آزمون تفاوت‏ها معنادار بودند؛ (ج) در دو گروه سنى نه سال و دوازده سال بین دو گروه دانش‏آموزان ناشنواى عمیق و ناشنواى شدید تفاوت معنادارى مشاهده نشد.