تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق دیپلم 
1377 
تاریخ 
شهید بهشتی 
 
خارج